Terminal Bydgoszcz-Emilianowo z decyzją środowiskową, ale są podejmowane próby jej podważania

4 lipca 2023 roku wójt gminy Nowa Wieś Wielka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy terminalu Bydgoszcz-Emilianowo. Decyzja ta została jednak zaskarżona przez Bydgoskie Forum Ekologiczne, co sprawiło, iż na uzyskanie statusu prawomocnej musiała poczekać kolejne miesiące.
W dniu 8 listopada 2023 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) odrzuciła odwołanie i podtrzymała decyzję wójta z lipca, nadając jej rygor wykonalności. To jednak nie kończy sprawy, bowiem Bydgoskie Forum Ekologiczne wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nowy Bursztynowy Szlak przygląda się tej sytuacji z niepokojem, bowiem może to doprowadzić do utraty szansy na pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej, jeżeli decyzja środowiskowa będzie podważana.

Poniżej stanowisko Nowego Bursztynowego Szlaku w tej sprawie:

Nowy Bursztynowy Szlak z ogromnym niepokojem obserwuje sytuację jaka ma miejsce wokół decyzji środowiskowej dla budowy Terminalu Intermodalnego Bydgoszcz-Emilianowo, które mogą doprowadzić do znacznego opóźnienia realizacji tej inwestycji w czasie oraz z uwagi na powstające perturbację narazić projekt na utratę środków europejskich z perspektywy 2021-2027, bowiem kluczowe decyzje dla ich rozdysponowania zapadną w najbliższych czasach. Zadziwiające jest w tej sprawie jednak nieprzedstawianie żadnych twardych argumentów, mamy natomiast próbę szukania kruczków prawnych oraz prezentowanie argumentów, przeciwko którym uważamy, że należy stanowczo zaprotestować. Za absurdalne uważamy natomiast porównywanie tej inwestycji z ,,uchwałami anty LGBT”.

Uzasadnienie

W dniu 4 lipca Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. W dniu 17 lipca Bydgoskie Forum Ekologiczne odwołało się do niej Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Główne zarzuty stawiane przez BFE to:

 • podważanie legitymacji wójta do wydania niniejszej decyzji środowiskowej;
 • podważanie legitymacji spółki Terminal IntermodalnyBydgoszcz-Emilianowo sp. z o.o. Do realizowania niniejszej inwestycji;
 • utrzymywanie stanowiska, że budowa terminalu jest niezgodna z uchwałami krajobrazowymi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • sformułowanie, iż inwestycja naruszy Zielony Ład co może przynieść zablokowanie dotacji w podobny sposób jak przyjmowanie przez niektóre samorządy ,,uchwał anty LGBT” (pisownia autentyczna);
 • podważanie, iż budowa terminalu przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

W dniu 8 listopada 2023 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało decyzję środowiskową w obrocie, nadając jej status wykonalności. W dniu 24 listopada 2023 roku BFE zaskarżyło decyzję środowiskową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Odniesienie do niesprawiedliwych zarzutów

SKO badając odwołanie odniosło się w sposób wyczerpujący do kluczowych zarzutów, z uwagi na fakt, że sprawa może budzić zainteresowanie opinii publicznej za istotne uważamy sprostowanie sformułowań podważających legitymację spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo sp. z o.o., oraz podważanie znaczenia strategicznego tej inwestycji oraz sugestie, iż mamy do czynienia z konfliktem z politykami Unii Europejskiej. Mając na myśli powyższe stwierdzamy co następuje:

 1. Port multimodalny w Emilianowie ma być węzłem umożliwiającym sprawniejszy przewóz towarów pomiędzy trójmiejskimi portami a południem kraju, a także z innymi portami nadbałtyckimi i europejskimi. Dzięki temu port będzie wspierał rozwój transportu intermodalnego, który jest bardziej efektywny i przyjazny dla środowiska niż transport drogowy. Inwestycja portu multimodalnego w Emilianowie nie będzie zwiększać emisji gazów cieplarnianych, a wręcz przeciwnie, będzie je ograniczać, poprzez promowanie transportu intermodalnego, który jest bardziej efektywny i przyjazny dla klimatu niż transport drogowy. Transport intermodalny pozwala na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a tym samym redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń powietrza. Inwestycja portu multimodalnego w Emilianowie jest zgodna z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.
 2. Port multimodalny w Emilianowie nie będzie stanowił zagrożenia dla przyrody i krajobrazu regionu. Projekt portu jest realizowany z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Port będzie zlokalizowany na terenie, który nie jest objęty formami ochrony przyrody, nie ma rezerwatów, nie ma terenów zamieszkałych, a w pobliżu biegnie linia 400 kV, która może być wykorzystana do zasilania przemysłu. Terminal nie będzie wymagał wycinania lasów, a jedynie zagospodarowania niewielkiej części terenu leśnego, który zostanie zrekompensowany przez nasadzenia drzew w innych miejscach. Terminal nie będzie również kolidował z zapisami Zielonego Ładu przyjętego w Unii Europejskiej, który promuje rozwój transportu niskoemisyjnego i zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych.
 3. Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo z punktu widzenia Polski będzie inwestycją strategiczną, bowiem przyczyni się do rozwoju portów morskich w Gdańsku i w Gdyni, o czym świadczą liczne wypowiedzi publiczne przedstawicieli obu portów. Jak wynika ze wstępnych szacunków przygotowanych w ramach programu europejskiego Combine przynieść mają Bydgoszczy w ciągu 30 lat ponad 14 mld zł zysku – o tym fakcie skarżący był informowany w czasie postępowania przed SKO.
 4. Rangę tej inwestycji dla rozwoju regionu podkreśla ujęcie jej w strategicznych dokumentach jak: Strategia Rozwoju Województwa do 2030 roku oraz Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+;
 5. Głównym udziałowcem spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo jak dobrze zauważyli skarżący jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wynika to jednak z planów wykorzystania tej infrastruktury jako strategicznego punktu do eksportu polskich płodów rolnych. Ponadto docelowo udział majątkowy KOWR w tym przedsięwzięciu będzie się zmniejszał.

Nowy Bursztynowy Szlak
 • 8 Posts
 • 0 Comments
źródło: Nowy Bursztynowy Szlak / DlaMediow.eu Misją stowarzyszenia Nowy Bursztynowy Szlak jest propagowanie rozwoju transportu intermodalnego, a w szczególności rozwoju elementów Węzła Logistycznego Bydgoszcz. W sposób szczególny promujemy budowę terminalu intermodalnego Bydgoszcz – Emilianowo. Prezentujemy również szczegółowe postulaty dotyczące rewizji sieci transportowej TEN-T