Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego DlaMediów.eu.

§ 2.

Terminom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Administrator – Fundacja AIP z siedzibą w Warszawie (03-901), al. Ks. J. Poniatowskiego 1, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, NIP 524-24-95-143.

Użytkownik – Wydawcy, Dziennikarze, administratorzy stron w mediach społecznościowych, wykorzystujacy treści będące przedmiotem niniejszego regulaminu, w ramach swojej działalności.

Dostawca – Dostawca nieodpłatny treści dla Użytkowników za pośrednictwem Administratora.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

UODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000).

Opis świadczonej usługi

§ 3.

 1. Serwis DlaMediow.eu jest internetową platformą, która zajmuje się świadczeniem usług przez Administratora dla użytkowników polegających na:
  1. udzielenie niewyłącznej licencji na korzystanie z udostępnionych w serwisie treści;
  2. wysyłanie drogą elektronicznych powiadomień o pojawiających się materiałach;
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta między Administratorem a Użytkownikiem oraz Dostawcą poprzez akceptację przez Użytkownika – w drodze elektronicznej – oferty Administratora dotyczącej świadczenia Usług.
 3. Zasady świadczenia usługi reguluje niniejszy regulamin.
 1. Użytkownikowi oraz Dostawcy przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym..

Ogólne warunki świadczenia Usług 

§ 4. 

 1. Korzystanie z Usług wymaga rejestracji w serwisie DlaMediów.eu oraz akceptacji regulaminu.
 1. Rejestracja Użytkowników jest bezpłatna.
 1. Rejestracja Użytkownika upoważnia do uzyskania licencji na wykorzystywanie treści udostępnianych w serwisie DlaMediow.eu.
 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wiąże się z akceptacją postanowień regulaminu, zobowiązania do ich przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych zgodnie z RODO i UODO.
 2. Użytkownik uzyskuje od Administratora licencję na korzystanie z treści w celu wykorzystywania ich w publikacjach prasowych, medialnych oraz w mediach społecznościowych, także w przypadku dalszego przetwarzania tych materiałów.
 3. Materiały pozyskane z serwisu DlaMediow.eu powinny być oznaczone w sposób nastęujący:
  źródło: nazwadostawcy/dlamediow.eu , gdzie ,,nazwadostawcy” pojawia się przy danej treści w serwisie dlamediow.eu.
 4. Materiały mogą być wykorzystywane jedynie przy treściach o charakterze prasowym, licencja nie obejmuje wykorzystania np. reklamowego.
 5. Administrator może oczekiwać usunięcia publikacji, jest to jednak możliwe jedynie w sytuacjach należycie uzasadnionych.
 6. Powodem żądania ujętego w punkcie 8 może być naruszenie postanowień niniejszego regulaminu.
 7. Zabrania się bez zgody administratora na publikowanie linków wychodzących do innych stron.

Pozostałe kwestie

§ 5. 

 1. Błędnie wypełniony formularz rejestracyjny może skutkować nie uzyskaniem rejestracji, a tym samym brakiem licencji na znajdujące się w serwisie materiały.
 2. Administrator ma prawo odmówić rejestracji Użytkownika lub zdecydować o usunięciu konta Użytkownika bez podania przyczyn.
 3. W przypadku usunięcia konta Użytkownika wskazanego w punkcie 2, traci on prawo do licencji na nowe treści. Licencja nadal obowiązuje na materiały opublikowane przez usunięciem konta.
 4. Licencja udzielana jest dożywotnio.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy swoich danych dostępowych do Konta, w tym nieudostępniania ich osobom trzecim.
 6. Usunięcie konta następuje niezwłocznie, po kliknięciu w panelu użytkownika opcji ,,usuń konto”.

Dostawcy

§ 6. 

 1. Za Dostawcę uznaje się podmioty, które za pośrednictwem usług świadczonych przez Administratora chce dotrzeć do Użytkowników serwisu.
 2. Publikowanie treści na platformie DlaMediow.eu jest bezpłatne, Administrator może świadczyć płatnie dodatkowe usługi odpłatnie, za zgodą Dostawcy.
 3. Dostawca umieszczając treści w serwisie udziela Administratorowi oraz Użytkownikom nieograniczonej licencji na ich wykorzystywanie w produkcji treści prasowych.
 4. Dostawca musi mieć na uwadze, iż nie będzie miał pełnej kontroli nad sposobem prezentowania treści przez podmioty medialne.
 5. Dostawca udostępniając treści oświadcza, że posiada w pełni prawa autorskie prezentowanych materiałów.
 6. Dostawca chcąc publikować treści na platformie DlaMediow.eu zobowiązany jest zarejestrować konto wystawcy i zaakceptować regulamin.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na publikację w serwisie DlaMediow.eu treści, które w jego opinii naruszałyby dobre obyczaje.
 8. Publikowane przez Dostawcę treści muszą być zgodne z polskim i europejskim prawem.
 9. Adminsitrator nie wyraża zgody na publikowanie treści promujących hazard, alkohol oraz wyroby tytoniowe.

Dane osobowe

§ 7. 

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Wszelkie informacje dotyczące danych osobowym można uzyskać pod adresem osobowe@dlamediow.eu.
 2. Pozyskane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Administrator nie przekazuje tych danych osobom trzecim, za wyjątkiem organów ścigania w sytuacjach przewidzianych w polskim prawie.
 4. W przypadku usunięcia konta i zakończenia korzystania z usługi, dane osobowe są usuwane są w ciągu maksymalnie 15 dni.

Postanowienia końcowe

§8

 1. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy, z którymi Administratora wiąże umowa o świadczenie Usług, będą informowani drogą elektroniczną mailowo. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie regulaminu Użytkownik nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia wiążąca go z Administratorem umowa o świadczenie usług automatycznie wygasa. 
 2. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług, o ile nie uda się ich rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów prawa.

§ 9.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.12.2023 roku